Хоризонтални многостъпални помпи, модел AMSH/ 4AMSH – Pentax, It

Хоризонтални многостъпални помпи, модел AMSH/ 4AMSH – Pentax, It

Хоризонтални многостъпални помпи, модел AMSH/ 4AMSH - Pentax, It

Предлагаме хоризонтални многостъпални центробежни помпи от чугун, които гарантират високо налягане.
Подходящи за граждански и промишлени приложения; системи за налягане, пожарогасителни и миещи системи.

Вариант на изпълнение- само помпа, без двигател, или куплирани с високоефективни двигатели, по изискване на клиента.Изтегли каталога ни

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.