Horizontal multistaged pumps

Horizontal multistaged pumps

Horizontal multistage pumps type MT - production Turbo-S Ltd.

Horizontal multistage pumps are mounted on a common metal frame with the engine.
Joining - via a flexible pallet clutch.
Shaft Seal Gasket.
Material of the main parts - gray cast iron.
Pumps directly from the manufacturer!
Spare parts available in stock.

Maximum flow rate up to: from 2 l / sec to 30 l / sec (108 m3 / hour)
Maximum total head up to: 330 meters water column (8 bars)
Temperature range: up to + 80 ° C

Version variant - multi-stage feeding pumps for water temperature up to + 120 ° С

Execution variant - MC type - self-priming multistage pumps, with built-in self-priming step.



Download the main catalog

More additional information

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.