bg

Submersible pumps for wastewater type F

Submersible pumps for wastewater type F

The F-series submersible pumps are pumps suitable for pumping domestic sewage and for draining flooded rooms in general. The free passage of the impeller determines the maximum size of the suspended solids that can be pumped by the F series submersible pumps.

These submersible electric pumps are available with support feet or stand for portable installation and connection foot for fixed installation. Depending on the model, the F series pumps, may have delivery port threads, Gas engine oil bath or dry chamber, double mechanical seal, stainless steel shaft and built-in protection against overheating.

The F-series submersible electric pumps are available with single-channel open impeller and with free passage from 30-40-50-60-65-75-80-100 mm.Download the main catalog

Турбо-С ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-4034-C01

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 17.07.2020 г.

Крайна дата: 17.10.2020 г.

Проектът включва дейности за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19- закупуване на суровини и материали, необходими за производствената дейност на фирмата.